GRITENE® ICT-32 Fluid termòfor en aplicacions a molt baixa temperatura

Gritene-ict-32-Fluid-termofor-en-aplicacions-a-molt-baixa-temperatura

El GRITENE® ICT-32 és una mescla de diversos components fluorats, no inflamable, no tòxic i amb un GWP inferior a 50 desenvolupat com a fluid termòfor en aplicacions a molt baixa temperatura. D’altra banda, la seva baixa conductivitat elèctrica fa que sigui un producte apte per a aplicacions amb equips electrònics.

Avantatges del GRITENE® ICT-32
     ● Bona viscositat a baixa temperatura.
     ● No inflamable i no presenta punt d’inflamació ni límits d’inflamabilitat.
     ● No és tòxic ni corrosiu.
     ● Potencial d’escalfament global (PCA) inferior a 50.
     ● Bona conductivitat tèrmica i calor volumètrica.
     ● Contingut en aigua molt baix certificat mitjançant certificat d’anàlisi (CoA) valors típics inferiors de 20 ppm.
     ● Rigidesa dielèctrica entre 30 i 40 kV.

Principals aplicacions
     ● Túnels de fred per a alimentació.
     ● Cambres a molt baixes temperatures.
     ● Centres de dades
     ● Sistemes secundaris on es requereixin solucions no inflamables ni tòxiques.

Principals característiques
A continuació, pot observar-se les principals característiques del GRITENE® ICT-32 i la comparació d’aquestes amb altres fluids termòfors disponibles per a molt baixes temperatures:

Veure fitxa de característiques del GRITENE® ICT-32

El GRITENE® ICT-32 posseeix baixa viscositat a molt baixes temperatures el que facilita el seu bombament i redueix l’energia consumida en la seva propulsió, d’altra banda, a causa de la seva alta densitat té una calor volumètrica elevada el que permet evaporadors i canonades de menor grandària.

Gràcies a la seva formulació el GRITENE® ICT-32 és completament compatible amb els metalls més comunament utilitzats, com a acer inoxidable, acer al carboni, coure o alumini.

Formats de lliurament
El producte es pot subministrar en botellons de 900 litres pressuritzats amb nitrogen per a assegurar la qualitat a nivell d’humitat i facilitar el buidatge del producte sense bombes. Per a petites quantitats, el producte pot subministrar-se en ampolles de 61 litres.

Emmagatzematge i transport
És un producte estable i pot emmagatzemar-se durant llargs períodes sense que hi hagi afectacions en la seva composició. Ha d’emmagatzemar-se amb les vàlvules tancades i els taps de les mateixes instal·lades. El producte sense pressuritzar amb nitrogen no és considerat una mercaderia perillosa.

 

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology