Projecte de Purificació d’Hidrogen de gas de síntesi provinent de residus sòlids (HyCO2H2)

La problemàtica de la contaminació per gasos d’efecte hivernacle (GEI) és un desafiament actual que influeix significativament en l’escalfament global i les seves conseqüències climàtiques. El sector energètic representa més del 75% de les emissions de GEI d’origen humà, destacant els processos de producció de combustibles, gas natural i energia elèctrica com a principals fonts d’aquestes emissions.

En aquest context, la recerca de fonts d’energia neta ha portat a centrar l’atenció en l’hidrogen (H2) com a alternativa prometedora. El H2 és l’única font d’energia que, en la seva combustió, emet únicament vapor d’aigua (H2O) i posseeix una alta densitat energètica. No obstant això, l’obtenció d’H2 verd (provenient de fonts renovables) presenta limitacions tècniques i costoses, la qual cosa impulsa l’exploració d’alternatives eficients per avançar cap a un model d’economia circular. Entre aquestes alternatives es troba l’H2 blau, obtingut a partir de gas síntesi, tot i que la seva purificació implica un alt consum energètic.

Conscient d’aquesta necessitat i compromès amb el desafiament, GRIT proposa el desenvolupament d’una tecnologia híbrida innovadora per a la purificació d’hidrogen, altament eficient i amb un consum energètic mínim. Aquesta tecnologia recolzarà aplicacions a gran escala per a la generació d’energia elèctrica mitjançant la combustió del gas de síntesi, així com la producció industrial d’hidrogen mitjançant la conversió del gas de síntesi amb vapor d’aigua. Aquest enfocament contribuirà a satisfer la demanda de fonts d’energia lliures d’emissions de GEI.
___________________

___________________

L’equip especialitzat de GRIT, dirigit pel Dr. Àngel Gutiérrez, compta amb una sòlida preparació i àmplia experiència en investigació i desenvolupament. El projecte se centra en la purificació del gas síntesi provinent de plantes de gasificació de residus sòlids, aprofitant l’energia necessària pel procés de reformació i gasificació per tal de millorar l’eficiència energètica global. La materialització d’aquesta idea pionera s’enfrontarà a desafiaments tècnics, com ara l’adaptació del procés a diferents tipus de sòlids a gasificar. No obstant això, el seu impacte potencial en la reducció d’emissions de GEI i la promoció de l’economia circular justifica els esforços invertits.

Aquesta iniciativa, categoritzada com a projecte d’investigació i desenvolupament (I+D), demana una feina exhaustiva en investigació industrial i desenvolupament experimental per gestar una tecnologia disruptiva que compleixi amb els estàndards de la indústria. En virtut d’això, s’alinea amb les directrius del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI), la qual cosa li ha valgut la cofinançament per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest suport financer té com a objectiu impulsar el progrés tecnològic, la innovació i la investigació de qualitat a través del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, reconeixent així el potencial d’aquest projecte com a un agent catalitzador per a l’avanç tecnològic a Espanya.

L’èxit d’aquest projecte no només consolidarà a GRIT com a líder en el desenvolupament de tecnologies innovadores, sinó que també tindrà un impacte significatiu en la indústria química al proporcionar una solució robusta, escalable i ambientalment responsable per a la purificació d’hidrogen. A més, contribuirà a la reducció de la contaminació i fomentarà la generació d’energies més netes, millorant la qualitat de vida de les persones i promocionant la sostenibilitat ambiental i social.

   


Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Gases Research Innovation & Technology
NOU PROCÉS DE SEPARACIÓ HÍBRIDA PER ADSORCIÓ I CAPTURA DE CO2 I H2

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
UNA MANERA DE FER EUROPA
___________________

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology